Přejít k hlavnímu obsahu

Barvářské zkoušky honičů

Barvářské zkoušky honičů
kynologie
Obrok
Barvářské zkoušky a Barvářské zkoušky honičů
dle platného zkušebního řádu ČMMJ
Datum konání: BZ sobota 08.10.2016 a BZH neděle 09.10.2016
Sraz účastníků: 8:00 hod v Obroku u pamětní desky Profesora Julia Komárka
Organizační zajištění: MS Obrok Profesora Julia Komárka a kynologická komise OMS Česká Lípa
Ředitel zkoušek : Radek Černý

Pořadatel zkoušek : ČMMJ OMS Česká Lípa

Poplatek za zkoušky: 700,- Kč pro členy ČMMJ 1.000,-Kč pro nečleny

Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200,- Kč

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 03.10.2016

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!!

K BZ bude připuštěno maximálně 18 psů na BZH 12 psů.

Další případné informace:

Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová :777 811 864 oms.ceskalipa@seznam.cz Úřední hod. Po a St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu

F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních

příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

- ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu

b) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny

 

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného

plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním

narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

- zkoušky proběhnou za jakéhokoliv počasí a minimálním počtu 6-ti psů.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce psa musí být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet

nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost

nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.

- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou

správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody

způsobené jeho psem.

- Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím

 

Za OMS Česká Lípa

Petr Lípa

předseda OMS a KK Česká Lípa