Přejít k hlavnímu obsahu

KBZH ČKCH ABJ

kynologie
Radvanec
Klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním titulu CACT,res.CACT

Datum konání: sobota 28.09.2019
Sraz účastníků: 8:00 hod na chatě MS Radvanec
Organizační zajištění: OMS Česká Lípa a MS Radvanec
Ředitel zkoušek: Vendula Šoltová
Pořadatel zkoušek: ČKCHABJ a BASSET KLUB ČR ve spolupráci ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa,

Poplatek za zkoušky: pro členy ČMMJ, ČKCHABJ nebo Basset klubu ČR - 800,- Kč
pro ostatní – 1000,- Kč

Forma úhrady:

- bankovním převodem na účet OMS Česká Lípa: 900461339/0800, vs 280919

Přihlášky zasílejte na adresu Jindřich Šolta , Prácheň 169 , Kamenický Šenov PSČ 47114. Případně na email msradvanec@seznam.cz nebo tel. Číslo 704 121 400 – pověřená osoba

Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 20.09.2019

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky!!!

Zkoušky proběhnou v minimálním počtu 6-ti psů.

Další případné informace:

Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová :777 811 864, oms.ceskalipa@seznam.cz Úřední hod. Po a St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014. Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu

F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních

příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

- Rozhodčí deleguje ČMKJ na návrh pořadatele

- plemena, kterým je možné zadat titul-ABJ, BH, BBG, BAN, BFB, PBGV, GBGV

- zadání titulu není nárokové

- ke zkouškám pořadatel nepřipustí:

a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu

b) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců před přemístěním (resp. Až 3 roky, dle vakcinace). Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce psa musí být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít s sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet

nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost

nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí, a to za úplatu 200,- Kč/den.

- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou

správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.

- Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím

 

 

Za OMS Česká Lípa                                                                                          Za ČKCHABJ

Petr Lípa                                                                                                            Jindřich Šolta

předseda OMS a KK Česká Lípa                                                                       vedoucí oblasti