Přejít k hlavnímu obsahu

Klubové barvářské zkoušky ČKCH ABJ

Klubové barvářské zkoušky ČKCH ABJ
kynologie
Radvanec
Klubové barvářské zkoušky honičů
dle platného zkušebního řádu ČMMJ

Datum konání: KBZH sobota 24.09.2016
Sraz účastníků: 8:00 hod na chatě MS Radvanec
Organizační zajištění: ČKCHABJ , MS Radvanec , OMS Česká Lípa
Ředitel zkoušek : Jindřich Šolta - vedoucí oblasti ČKCHABJ
Pořadatel zkoušek : ČKCHABJ, ČMMJ- OMS Česká Lípa
Poplatek za zkoušky: 800,- Kč

 

 Forma úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800 , vs 24092016

Přihlášky zasílejte na adresu Jindřich Šolta , Prácheň 169 , Kamenický Šenov  PSČ 47114.                                    

Případně na email msradvanec@seznam.cz nebo tel. číslo 704 121 400 

Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 12.09.2016

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu  uzávěrky !!!

K zkouškám bude připuštěno maximálně 12 psů.

Další případné informace:

Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová :777 811 864,  oms.ceskalipa@seznam.cz    Úřední hod. Po a  St   09:00 - 12:00   13:00 - 17:00        

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

-  zkouší se podle zkušebních řádů  ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

- přednostně bude ke zkouškám připuštěno plemeno Alpský brakýř jezevčíkovitý

- ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

 a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu

 b) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním  narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let. 

- zkoušky proběhnou za jakéhokoliv počasí a minimálním počtu 6-ti psů.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce psa musí být myslivecky ustrojen a vybaven 

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa 

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200  Kč/den.

- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody  způsobené jeho psem.

- Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutí.

Za OMS  Česká Lípa                         Za ČKCHABJ

Petr Lípa                                           Jindřich Šolta

předseda OMS a KK Česká Lípa     vedoucí oblasti