Přejít k hlavnímu obsahu

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen
kynologie
Chlum
Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen dle platného zkušebního řádu ČMMJ
Datum konání: sobota 22.10.2016
Sraz účastníků: 8:00 hod. – myslivecká chata v Chlumu u Dubé
Ředitel zkoušek : Václav Benda
Organizační zajištění: OMS Česká Lípa - kynologická komise a MS Šedina Chlum
Pořadatel zkoušek : ČMMJ OMS Česká Lípa
Poplatek za zkoušky: 700,- pro členy ČMMJ 1000,- pro nečleny ČMMJ,
Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200 Kč

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!! Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 17.10.2016

 

Další případné informace: Petr Lípa 722 531 776, Zdeňka Fazekašová :777 811 864

oms.ceskalipa@seznam.cz Úřední hod. Po - St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I. ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

- psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny 

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

- zkoušky proběhnou za jakéhokoliv počasí a minimálním počtu 6-ti psů.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.

-- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem. Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím.

 

Petr Lípa

předseda OMS a KK Česká Lípa