Přejít k hlavnímu obsahu

O Pohár Lužických hor - XIX. ročník - Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen

Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen
kynologie
Bažantnice Ploužnice
Datum konání: sobota - neděle 17. 9. - 18. 9. 2016
Sraz účastníků: v 08:00 hod na zámku v Zákupech
Ředitel zkoušek: Alexandr Vrága
Pořadatel zkoušek: ČMMJ OMS Česká Lípa
Organizační zajištění: členové kynologické komise OMS Česká Lípa, VLS, s.p. divize Mimoň, správa Hamr na Jezeře, bažantnice Ploužnice
Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 12.9.2016

Poplatek za zkoušky: 1.200 Kč pro členy ČMMJ  2.000 Kč pro nečleny ČMMJ,
Dodatek: ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 400 Kč.
Možné formy úhrady: Bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 12.9.2016

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu  uzávěrky !!!
Ke zkouškám bude připuštěno 12 ohařů a 6 psů ostatních plemen

Další případné informace:
Petr Lípa: 722 531 776
Zdeňka Fazekašová: 777 811 864

oms.ceskalipa@seznam.cz   
Úřední hod. Po a St 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

OSTATNÍ INFORMACE

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014
- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

ke zkouškám pořadatel nepřipustí:
-psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny 
- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného plemennou knihou (CLP).
- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.
- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.
- zkoušky proběhnou za jakéhokoliv počasí a minimálním počtu 6-ti psů.
 

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.
 

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.
- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven
- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa; majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou  správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.
- pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody,  které vzniknou onemocněním, ztrátou, nebo uhynutím.

 

Petr Lípa
předseda OMS a KK Česká Lípa