Přejít k hlavnímu obsahu

VZ ohařů a ostaních plemen

kynologie
Bažantnice Ploužnice
Pohár Lužických hor - XXII. ročník
Všestranné zkoušky ohařů
Datum konání: sobota - neděle 21.9. - 22.9.2018
Sraz účastníků: v 08:00 hod v KD Zákupy
Organizační zajištění: členové kynologické komise OMS Česká Lípa
Ředitel zkoušek : Petr Lípa
Pověřená osoba: Petr Lípa
Pořadatel zkoušek : ČMMJ, z.s., OMS Česká Lípa

Poplatek za zkoušky: 1.400,- pro členy ČMMJ 2.200,- pro nečleny ČMMJ,

 

Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 400,- Kč.

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 16.9.2018

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!!

 

Další případné informace:

Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová :777 811 864

oms.ceskalipa@seznam.cz Úřední hod. Po a St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu

F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních

příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

- ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu

b) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny

 

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného

plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním

narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

- zkoušky proběhnou v minimálním počtu 6-ti psů.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců (resp. 36 měsíců – dle fakcinace) před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce psa musí být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 300 Kč/den.

- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.

- Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím

 

Za OMS Česká Lípa

Petr Lípa

předseda OMS Česká Lípa

a předseda KK