Přejít k hlavnímu obsahu

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen

špringr
kynologie
Chlum
Zkoušky vloh ohařů, jezevčíků, teriérů, slídičů a retrieverů
dle platného zkušebního řádu ČMMJ v plném rozsahu)

Datum konání: sobota 28.4.2018

Sraz účastníků: 8:00 hod. – myslivecká chata v Chlumu

Ředitel zkoušek : Josef Vítek
Organizační zajištění: OMS Česká Lípa - Kynologická komise a MS Chlum - Šedina
Poplatek za zkoušky: 500,- pro členy ČMMJ
800,- pro nečleny ČMMJ
Dodatek : ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200,- Kč

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!! Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 24.4.2018

 

Další případné informace: Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová : 777 811 864 oms.ceskalipa@seznam.cz Úřední hod. Po - St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu

F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních

příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

-psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného

plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním

narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

 

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců ( resp. až 3 roky, dle vakcinace ) před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet

nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost

nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.

- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa

majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.

- pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním,

ztrátou, nebo uhynutím.

Petr Lípa

předseda OMS a KK Česká Lípa