Přejít k hlavnímu obsahu

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen

Lesní zkoušky ohařů, teriérů, jezevčíků, slídičů a retrieverů
dle platného zkušebního řádu ČMMJ
Datum konání: sobota 10.6.2017
Sraz účastníků: 8:00 hod  na náměstí v Hamru na Jezeře. Poté bude společný odjezd na místo konání zkoušek. 
Organizační zajištění: ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa-kynologická komise, VLS, s.p. divize Mimoň
Ředitel zkoušek : ing.Jan Blažek 
Pořadatel zkoušek :  ČMMJ OMS Česká Lípa
 Poplatek za zkoušky:         
                                               700,- pro členy ČMMJ, retrieveři 1 000,-
                                            1 200,- pro nečleny ČMMJ
 
Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200,- Kč.
Možné formy úhrady:
- bankovním převodem na účet: 900461339/0800
Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 07.6.2017
Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu  uzávěrky !!!
Důležité upozornění : nácvičky na LZ se neprovádějí !!!
Další případné informace: Petr Lípa: 722 531 776,
Zdeňka Fazekašová :777 811 864 
oms.ceskalipa@seznam.cz    Úřední hod. Po a  St   09:00 - 12:00   13:00 - 17:00        

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu 

F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních 

příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

-psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny 

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného 

plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním 

narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let. 

 

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců ( resp. až 3 roky, dle vakcinace ) před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet 

nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost 

nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.

- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven 

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa 

  majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou  správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.

- pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody,  které vzniknou onemocněním,  

  ztrátou, nebo uhynutím.

Petr Lípa

předseda OMS  a KK Česká Lípa