Přejít k hlavnímu obsahu

Myslivci na Českolipsku měli svůj sněm

K zhodnocení minulého období od volebního sněmu do sněmu v letošním roce se sešli myslivci sdruženi pod OMS v České Lípě 22.3.2016 v kulturním domě v Zahrádkách u České Lípy.

Sněm byl zahájen slavnostní fanfárou v podání trubače pana Karla Steinera a následně pronesl úvodní slovo předseda OMS pan Petr Lípa a přivítal hosty. Za státní správu OŽP Česká Lípa ing. Jakub Máslo, za OŽP Nový Bor ing. Iva Máslová, za KVSL MVDr. Lenka Netolická, a pak našeho význačného hosta senátora parlamentu ČR pana Jiřího Voseckého, který byl prvním senátorem, který kdy navštívil jednání myslivců na Českolipsku a velice si toho vážíme.


Sněm pak pokračoval podle schváleného programu, kde zprávu o činnosti OMR přednesl místopředseda OMS Česká Lípa ing. František Beránek, MBA, který zhodnotil činnost OMR v uplynulém období.
Dále následovaly zprávy předsedů odborných komisí.
Předseda KK pan Petr Lípa zhodnotil zkoušky z výkonu loveckých psů, kterých se v daném období zúčastnilo 178, tak i svod, kde bylo 50 psů 19-ti plemen.
Předseda KPK pan Petr Slaba krátce pohovořil o již tradičním záříjovém vaření zvěřinového guláše a o zajištění Zlaté srnčí trofeje, včetně sponzorů.
Pan Jaroslav Švarc - předseda SK, který nás v krátkosti seznámil s výsledky střeleckých akcí, které se konaly v loňském roce a pozval nás na další střelecké akce, které se budou letos konat.
Zprávu MK přednesl její předseda pan Jan Kašík a měl zprávu velmi dobře připravenou. Především té části, která se týkala vyhodnocení používání pachových ohradníků na vybraných silnicích okresu společně s PČR.
Za EK přednesl zprávu ing. Jiří Vronský, který mimo jiné konstatoval, že veškeré peněžní a majetkové operace jsou velmi pečlivě zaznamenány v peněžním deníku a měsíčně jsou zpracovány v účetní uzávěrce. Dále, že náš rozpočet je postaven jako přebytkový.
Jako poslední přednesl zprávu předseda ODR pan Petr Adam. Zpráva ODR byla velice precizně zpracována a obsahovala kontrolu hospodaření spolku, při čemž konstatoval, že vše je v pořádku a v souladu se zněním platných zákonů.


Je již tradicí, že sněm se neobejde bez poděkování a uznání, tudíž bylo předáno vyznamenání III. stupně, II. stupně a Věrnostní medaile zasloužilým členům.
Předání vyznamenání se ujala jednatelka OMS paní Zdeňka Fazekašová společně s místopředsedou OMS ing. Františkem Beránkem , MBA a předsedou KPK panem Petrem Slabou.
Poté všem vyznamenaným poblahopřál osobně pan senátor společně s předsedou OMS.


Po přestávce, při které bylo podáváno občerstvení, byla zahájena diskuze, ze které nejvíce zaujalo vystoupení senátora pana Jiřího Voseckého, který svým vystoupením přímo nabídl pomoc českolipským myslivcům, i podporu myslivosti jako takové. Dále zalitoval, že se nemohl setkat s představitelem ČMMJ, z.s. Praha.
V diskuzi vystoupil Bc. Lukáš Illek - místopředseda KPK, který nás seznámil
s představou nových webových stránek, které chceme spustit.


Na závěr diskuze vystoupil předseda pan Petr Lípa, který poděkoval jak celé OMR, tak členům odborných komisí za jejich práci a ODR, ale také všem MS našeho okresu za jejich významnou spolupráci s ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa
při kynologických akcích, Zlaté srnčí trofeji, při výchově mladých myslivců.....
Konstatoval také, že v nadcházejícím období se musíme více zaměřit na práci s mládeží, která pokulhává.


Úplnou tečkou za pečlivě připraveným jednáním Českolipských myslivců bylo schválení Usnesení sněmu, které přednesl předseda návrhové komise ing. František Beránek, MBA. Usnesení bylo přítomnými zástupci honiteb jednomyslně schváleno.

"České myslivosti zdar!"

Petr Lípa
předseda OMS Česká Lípa