Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení Státní veterinární správy

Dobrý den,
posíláme vám na vědomí Nařízení SVS č.j.: SVS/2016/019872-L ze dne 23.02.2016 o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy přenosné ze zvířat na člověka trichinelózy divokých prasat, na základě přítomnosti larev původce trichinelózy ve vzorku svaloviny bránice z divokého prasete, uloveného v katastrálním území č. 692182 Mařeničky v okrese Česká Lípa, prokázané Státním veterinárním ústavem Praha, zkušební laboratoř diagnostiky infekčních nemocí zvířat, laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s. pod číslem 1176.3, oddělení patologie parazitologie, laboratoř parazitologie, číslo protokolu P 8944/16, zakázka NS doručená dne 18. 2. 2016, datum vyřízení 23. 2. 2016, použitá metoda: vyšetření trichinelózy – trávicí metody, SOP 10.403 (O.I.E., kap. 2.2.9.).

JUDr. Martina Hulecová
právník – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec
m.hulecova.kvsl@svscr.cz
T: + 420 485 246 685
F: + 420 482 713 149
M: + 420 601 561 127
Č.j.: SVS/2016/019872-L

Č.j.:  SVS/2016/019872-L

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

 

            Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona tato

                                 
mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy přenosné ze zvířat na člověka trichinelózy divokých prasat (dále jen ochranná a zdolávací opatření):
                                                                  
Čl. 1

Poučení o nákaze

            Trichinelóza – nemoc přenosná ze zvířat na člověka (dále jen zoonóza) je závažné parazitární onemocnění člověka.
K nakažení dochází konzumací syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa (svaloviny) zvířat obsahující opouzdřené larvy parazitického oblého červa rodu svalovec (Trichinella spp.). Nejvíce rozšířeným a nejvíce patogenním druhem svalovců je svalovec stočený (Trichinella spiralis).
Nejčastějšími hostiteli parazita nebezpečnými pro člověka (vzhledem k běžné nebo příležitostné konzumaci masa z těchto zvířat) jsou prasata divoká i domácí, hlodavci domácí (nutrie) i volně žijící, všežravci a masožravci volně žijící (medvěd, jezevec) i domácí. Vnímavým zvířetem a hostitelem je z domácích zvířat i kůň. Naopak ptáci a studenokrevní živočichové jsou přirozeně nevnímaví.
Dospělí červi parazitují ve střevě, samice zde kladou živé larvy, které se zavrtávají do stěny střeva
a následně jsou krví a lymfou zaneseny do příčně pruhované svaloviny kde se opouzdří a zůstávají invazní (schopné vyvolat onemocnění) 6-12 měsíců. Nejčastěji se larvy usazují v nejvíce namáhaných svalech (bránice, žvýkače, mezižeberní svalovina, jazyk).
Klinické příznaky u postižených zvířat nejsou pozorovány.
Klinický obraz trichinelózy u člověka závisí na patogenitě jednotlivých druhů, na počtu pozřených larev a individuální citlivosti. Přímé ohrožení života nastává při pozření více než 1000 larev.
První klinické příznaky se objevují zhruba za 1 týden po infekci a v závislosti na vývoji parazita jsou charakterizovány bolestmi břicha a průjmovým onemocněním. V této době je onemocnění ještě léčitelné. Ve fázi svalové způsobené migrujícími larvami jsou příznaky podobné silné chřipce spojené s bolestmi svalů, otoky v obličeji (oční víčka) a ztíženým dýcháním. Po opouzdření larev ve svalech přetrvávají svalové bolesti a příznaky chronické únavy. V této fázi je onemocnění už obtížně léčitelné a spočívá pouze ve zmírnění zánětlivých a imunitních reakcí.


Čl. 2

Prevence

            Základní preventivní opatření spočívá:
 
a) v konzumaci dostatečně tepelně upraveného masa (minimálně 70° C po dobu 10 minut v jádru masa)
b) vyšetřením svaloviny vnímavých zvířat na přítomnost larev svalovce před kulinářským zpracováním masa (vzorek svaloviny bránice, žvýkače nebo mezižeberní svaloviny, bez tuku a vaziva v minimálním množství 100 g).

            V  ustanovení § 21 odst. 14 veterinárního zákona je uložena povinnost v rámci veterinárního vyšetření jatečných zvířat a zvěře, vnímavých na trichinelózu, vyšetřit jejich svalovinu na přítomnost svalovce (Trichinella spp.). Vyšetření musí být provedeno v laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 veterinárního zákona, tj. je-li podkladem pro rozhodnutí orgánu veterinární správy výsledek laboratorního vyšetření vzorků, musí být výsledkem vyšetření provedeného
a) státním veterinárním ústavem, národní referenční laboratoří, referenční laboratoří nebo laboratoří, které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle zákona o technických požadavcích na výrobky a které Ústřední veterinární správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní a diagnostické činnosti,
b) laboratoří jiného orgánu státního dozoru, která provádí laboratorní vyšetření vzorků při úředních kontrolách, nebo
c) referenční laboratoří Evropské unie nebo laboratoří jiného členského státu schválenou pro provádění laboratorních vyšetření vzorků při úředních kontrolách.


Čl. 3

Zjištění původce zoonózy

            Přítomnost larev původce trichinelózy byla prokázána ve vzorku svaloviny bránice z divokého prasete, uloveného v katastrálním území č. 692182 Mařeničky v okrese Česká Lípa, Státním veterinárním ústavem Praha, zkušební laboratoř diagnostiky infekčních nemocí zvířat, laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s. pod číslem 1176.3, oddělení patologie parazitologie, laboratoř parazitologie, číslo protokolu P 8944/16, zakázka NS doručená dne 18. 2. 2016, datum vyřízení 23. 2. 2016, použitá metoda: vyšetření trichinelózy – trávicí metody, SOP 10.403 (O.I.E., kap. 2.2.9.).


Čl. 4

Ohnisko nákazy


            Ohniskem nákazy – zoonózy se vymezuje:
katastrální území č. 692182 Mařeničky, okres Česká Lípa


Čl. 5

Opatření v ohnisku nákazy

            Všem osobám oprávněným k lovu zvěře podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, se nařizuje:

(1) Oznámit bezodkladně po ulovení nebo dohledání každé černé zvěře a zvěře vnímavé na trichinelózu v ohnisku nákazy – zoonózy zřízeném podle článku 4, jejíž zvěřina má být použita ke konzumaci člověkem, a to telefonem, faxem nebo e-mailem mysliveckému hospodáři uživatele honitby provozující právo myslivosti v ohnisku nákazy – zoonózy zřízeném podle článku 4, tuto skutečnost, přičemž tato zvěř musí být vyšetřena v souladu s § 52 odst. 3 veterinárního zákona (akreditovaná laboratoř).

(2) Nejpozději do 7 kalendářních dnů od ulovení nebo dohledání každé černé zvěře a zvěře vnímavé na trichinelózu v honitbách v ohnisku nákazy – zoonózy zřízeném podle článku 4, jejíž zvěřina má být použita ke konzumaci člověkem, doručit příslušnému mysliveckému hospodáři vyplněné HLÁŠENÍ O LOVU ZVĚŘE oddělené z LÍSTKU O PŮVODU ZVĚŘE na formuláři dle
§ 49 odst. 1 a § 51 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění (dále jen hlášení), a současně protokol nebo jeho kopii o výsledku vyšetření zvěřiny na trichinelózu.

(3) Zabezpečit neškodnou likvidaci každého nalezeného uhynulého kusu vnímavé zvěře ve schváleném asanačním podniku a při předání kusu ke svozu do asanačního podniku („kafilérie“) zajistit poznamenání „VYŠETŘIT NA TRICHINELÓZU“do obchodního dokladu (podle Nařízení Rady č. 1069/2009), jehož formulář je k dispozici na Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Liberecký kraj.

(4) Do obdržení výsledku vyšetření na trichinelózu se zakazuje jakkoliv s ulovenou zvěřinou manipulovat, zejména stahovat z kůže, bourat, konzumovat, prodávat, dodávat či darovat.

(5) Všem uživatelům honiteb provozujícím právo myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, na honebních pozemcích v ohnisku nákazy – zoonózy zřízeném podle článku 4 a jejich mysliveckým hospodářům ustanovených místně příslušným orgánem státní správy myslivosti se nařizuje:

a) zajistit dostatečné poučení všech osob lovících černou zvěř a zvěř vnímavou na trichinelózu o povinnostech  vyplývajících pro ně z veterinárního zákona a z tohoto nařízení, o způsobu odběru vzorků k vyšetření na trichinelózu a o způsobu uchování zvěřiny a manipulaci s ní do obdržení výsledku vyšetření na trichinelózu. O tomto poučení sepsat zápis s podpisem všech poučených osob, a na výzvu KVS SVS pro Liberecký kraj tento zápis předložit.
 
b)  shromažďovat a uchovávat hlášení a protokol nebo jeho kopii o výsledku vyšetření na trichinelózu a tyto doklady na požádání předložit úřednímu veterinárnímu lékaři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj při kontrole dodržování nařízených opatření.

       (6) Zakazuje se používání těl zvířat vnímavých na trichinelózu nebo jejich částí k újedi.


Čl. 6

Pozorovací doba

            Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj stanovuje délku trvání pozorovací doby na 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. 7

Zdolání nákazy

            Nákaza bude prohlášena za zdolanou a mimořádná veterinární opatření budou ukončena, jestliže v průběhu pozorovací doby všechna černá zvěř a zvěř vnímavá na trichinelózu, jejíž zvěřina má být použita jako potravina, ulovená nebo dohledaná v  ohnisku nákazy – zoonózy zřízeném podle článku 4 bude řádně ohlášena a zaevidována podle článku 5 a všechna laboratorní vyšetření na trichinelózu budou negativní.


Čl. 8
    Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


Čl. 9
         Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.


V Liberci dne 23.02.2016
MVDr. Miroslav Kurfürst
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Libereckého kraje
Městský úřad Cvikov
Městský úřad Nový Bor
Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje
Komora veterinárních lékařů České republiky
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje