Přejít k hlavnímu obsahu

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen
kynologie
Dubnice Farma DARTEX
Zkoušky probíhají dle platného zkušebního řádu ČMMJ
Sraz účastníků: 8:00 hod v Dubnici na farmě DARTEX

Organizační zajištění: členové MS Sedliště a členové KK při OMS Česká Lípa
Ředitel zkoušek : Petr Jungman st.
Pořadatel zkoušek : ČMMJ OMS Česká Lípa

Poplatek za zkoušky: 700,- pro členy ČMMJ 1000,- pro nečleny ČMMJ
Dodatek: ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200,- Kč.
Možné formy úhrady: Bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 8. 8. 2016

Další informace:

Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová: 777 811 864, oms.ceskalipa@seznam.cz
Úřední hod. Po a St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách
- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014
- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.
- ke zkouškám pořadatel nepřipustí :
a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu
b) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného plemennou knihou (CLP).
- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.
- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.
- zkoušky proběhnou za jakéhokoliv počasí a minimálním počtu 6-ti psů.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení
- vůdce psa musí být myslivecky ustrojen a vybaven
- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa
- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.
- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.
- Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím

 

Za OMS Česká Lípa

Petr Lípa
předseda OMS a KK Česká Lípa