Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis z Okresního mysliveckého sněmu OMS Česká Lípa

Myslivecky sněm
Zápis z Okresního mysliveckého sněmu OMS Česká Lípa, svolaného OMR OMS Česká Lípa, konaného dne 22. 3. 2016 v 16:00 v Zahrádkách u České Lípy

 

 

 

1.) Zahájení provedl a sněmu předsedal předseda OMS Česká Lípa p. Petr Lípa a přednesl návrh
     programu
:
1.      přivítání delegátů sněmu a hostů
2.      volba předsedajícího sněmu, volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů podpisů
3.      zpráva o činnosti OMR OMS Česká Lípa
4.      zpráva předsedů jednotlivých komisí
5.      zpráva ODR OMS Česká Lípa
6.      návrh rozpočtu OMS Česká Lípa
7.      předání vyznamenání
8.      přestávka ( podávání občerstvení )
9.      diskuze ( vystoupení hostů, ukázka nových webových stránek )
10.   návrh a schválení usnesení
11.   ukončení sněmu
           
 - program byl  jednomyslně schválen.
 
2.) Volba mandátové komise: Emil Šůla, Sylive Šůlová, Ilona Voráčková
      volba komise byla jednomyslně  schválena
 
3.) Volba návrhové komise: Ing. František Beránek MBA, Jindřich Ramiš, Jaroslav Srba
       volba komise byla  jednomyslně  schválena
 
4.) Volba zapisovatele a ověřovatelů podpisu:
      Zapisovatel: Zdeňka Fazekašová
      Ověřovatelé podpisů: Václav Hůlka, Karel Steiner
      volba zapisovatele a ověřovatelů podpisů  byla jednomyslně  schválena
 
5.) Mandátová komise provedla kontrolu přítomných - zastoupeno 45 delegáty - sněm je
     usnášeníschopný
    Bylo vydáno 45 hlasovacích lístků s vyznačením jejich hlasovací váhy
 
6.) Zprávy předsedů komisí
 
Zprávu myslivecké komise -              přednesenou p. Janem Kašíkem         zpráva přiložena
Zprávu kynologické komise               přednesenou p. Petrem Lípou             zpráva přiložena
Zprávu kulturní komise                      přednesenou p. Petrem Slabou          zpráva přiložena
Zprávu střelecké komise                    přednesenou p. Jaroslavem Švarcem zpráva přiložena
Zprávu ekonomické komise  - výsledek hospodaření za rok 2015
                                                           přednesenou ing. Jiřím Vronským     zpráva přiložena
Rozpočet na rok 2016                        přednesený ing Jiřím Vronským        zpráva přiložena
Zprávu okresní dozorčí rady              přednesenou Petrem Adamem
 
7.) Předání vyznamenání členům ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa 
 
8.) Přestávka během které byla podávána večeře
 
8.) Diskuze - vystoupení senátora parlamentu ČR p. Jiřího Voseckého, který svým vystoupení dal jasně najevo svou podporu myslivosti.
- představení nových webových stránek - Bc. Lukáš Illek
- ing. František Beránek, MBA - zdůraznil výhodnost webových stránek, kde všichni členové najdou vše co je potřebné. Včetně představení našich sponzorů.
- Petr Lípa - zhodnocení a poděkování za práci členům OMR a ODR a členům odborných komisí
 
9.) Sněm projednal - rozpočet OMS Česká Lípa na rok 2016
 
10.) Návrhová komise přednesla návrh usnesení sněmu:
PRO:  45
PROTI:  0
ZDRŽELO SE:  0
 
11.) Přílohy zápisu: usnesení okresního mysliveckého sněmu a zprávy předsedů všech komisí
 
 
V Zahrádkách u České Lípy dne 22. 3. 2016
 
Petr Lípa - předseda OMS Česká Lípa 
Zapsala: Zdeňka Fazekašová - jednatelka OMS Česká Lípa
 
Ověřili:
Václav Hůlka-člen OMS Česká Lípa
Karel Steiner - člen OMS Česká Lípa